NL FR
Menu

Onbetwiste schuld

In ons Gerechtelijk Wetboek is een nieuw hoofdstuk ‘Invordering van onbetwiste geldschulden’ ingevoegd. Het nieuwe systeem voor de invordering van onbetwiste geldschulden trad op 1 juli 2016 in werking en zal op een aantal punten nog moeten worden aangepast.

Alleen B2B

De centrale figuren worden de advocaat en de gerechtsdeurwaarder, waarbij dient opgemerkt dat de nieuwe procedure enkel van toepassing is voor invordering van onbetwiste geldschulden tussen handelaars. Schulden van publieke overheden en particulieren komen niet in aanmerking. Naast de invorderingskosten van de gerechtsdeurwaarder bepaalt de wet een maximum van 10% bovenop de hoofdsom onder de vorm van interest en een schadevergoeding. Een rechtsplegingvergoeding is uiteraard niet verschuldigd nu het geen gerechtelijke procedure betreft.

Procedure – monopolie van de advocaat

In globo verloopt deze procedure als volgt.

De schuldeiser dient verplicht een advocaat aan te stellen. De advocaat oordeelt of een gerechtsdeurwaarder dient te worden ingeschakeld die een aanmaning tot betaling zal betekenen aan de schuldenaar om binnen de maand de schuld betalen. Wordt de schuld betaald of gemotiveerd betwist, dan eindigt de invordering. In dat laatste geval behoudt de schuldeiser uiteraard de mogelijkheid om de schuld gerechtelijk in te vorderen. Betaalt de schuldenaar na aanmaning de schuld nog steeds niet en betwist hij die ook niet op gemotiveerde wijze, vraagt hij geen betalingsfaciliteiten of leeft hij die niet na, dan stelt de gerechtsdeurwaarder ten vroegste acht dagen na het verstrijken van die maand een proces-verbaal van niet-betwisting op. Dat proces-verbaal biedt na uitvoerbaarverklaring door een magistraat bij het CBB een uitvoerbare titel. Op die manier verkrijgt de schuldeiser een uitvoerbare titel zonder naar de Rechtbank te moeten stappen.

Nadelen IOS - procedure

Er is rechtsonderzekerheid doordat de debiteur tijdens de IOS procedure alsnog kan betwisten en een verzoekschrift kan neerleggen bij de Rechtbank van Koophandel teneinde de uitvoering te schorsen. De debiteur is niet gebonden aan enige termijn en kan deze procedure aanvatten om kosteloos krediet te bekomen en de schuldeiser op kosten jagen.

Bij een gedeeltelijke of volledige betwisting is deze procedure niet mogelijk en moet een dagvaarding worden uitgestuurd.

Een vordering kan niet worden uitgebreid lopende de IOS procedure wat wel kan bij een gewone procedure voor de Rechtbank van Koophandel.

Het schadebeding en de intresten worden beperkt tot een plafond van 10 % terwijl er contractueel andere afspraken kunnen zijn gemaakt. Bovendien kunnen geen intresten worden aangerekend vanaf exploot van aanmaning wat includeert dat een debiteur bij een afbetalingsplan kosteloos krediet krijgt.

Contacteer ons